logo icon

GİZLİLİK HÜKÜMLERİ, KVKK VE UYUMLULUK TAAHHÜTLERİ

1. GİZLİLİK HÜKÜMLERİ :

Taraflar birbirlerine bir takım teknik ve ticari bilgiler ifşa edecek olup söz konusu bilgilerin korunması amacıyla bu şartların uygulanması hususunda mutabık kalmışlardır.

1.1. Gizli Bilginin Tanımı: Taraflardan birinin diğerine yazılı, sözlü ve sair şekilde açıkladığı ticari, mali veya teknik nitelikte olan, her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, patent, endüstriyel tasarım konusu bilgiler, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi ve Tarafların birbirlerine açıklayacakları iş fırsatları, projeler, iş modelleri, şirketin stratejileri gibi bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir. Bunun yanı sıra gizli bilgiler tüm idari ve teknik süreçleri, el kitapçıklarını, uygulama tasarımlarını/ spesifikasyonlarını da kapsar. Ayrıca Gizli Bilgilerin ifşa edildiği Tarafın bunlardan faydalanmak suretiyle elde ettiği yeni bilgiler de, Gizli Bilgi kavramı dahilinde kabul edilecektir.

1.2. Gizli Bilginin Korunması: Tarafların her biri, kendisine verilen bu Gizli Bilgileri, büyük bir gizlilik içinde korumayı; Gizli Bilgiyi, diğer Taraf’ın yazılı onayının alındığı durumlar saklı kalmak üzere, herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun açıklamamayı ve doğrudan ya da dolaylı olarak Taraflar arasındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt eder. Gizli Bilginin ifşa edildiği Taraf bu bilgileri ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken eleman ve/veya danışmanlarına verebilecek olup, bu Sözleşme ile getirilen yükümlülükler hususunda eleman ve/veya danışmanlarını uyarmak ve gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Gizli bilginin ifşa edildiği taraf, bilgi paylaşımının yapıldığı kişilerle gizlilik anlaşması yapmalı ve istendiğinde yapmış olduğu sözleşmeyi ibraz etmelidir.  Gizli Bilginin ifşa edildiği Taraf elemanlarının ve/veya danışmanlarının bu Sözleşme ile kendisine getirilen yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

1.3. Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler: Aşağıda sayılan bilgiler Gizli Bilgi tanımının dışındadır:

1.3.1. Gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın daha önceden Gizli Bilginin ifşa edildiği Tarafa ifşa edilmiş olan veya söz konusu Tarafça kendi çabalarıyla geliştirilmiş olduğu ispat edilebilen bilgiler.

1.3.2. Yürürlükte olan kanuni düzenlemeler veya verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler. (Şu kadar ki, bu durumda Gizli Bilginin ifşa edildiği Taraf diğer Tarafı söz konusu mahkeme kararı veya idari emirden derhal haberdar edecek ve ifşa eden Tarafın söz konusu açıklama yükümlülüğünü ortadan kaldırmak için gerçekleştireceği çabalarda kendisine destek verecektir)

1.3.3. Bu anlaşmayı ihlal etmeyecek bir şekilde kamuya açıklanan bilgiler.

1.4. Açıklama Yükümlülüğü Olmaması: Taraflar, Gizli Bilginin ve bu bilgideki hakların tamamen, bunu ifşa eden Tarafın yetki ve sorumluluğunda olduğunu ve bu bilgilerin ifşa edilmesinin, bunların ifşa edildiği Tarafa herhangi bir hak, imtiyaz veya öncelik bahşetmeyeceğini kabul ederler.

1.5. İhlal: Bu Sözleşmeyi diğer Tarafa ait olan Gizli Bilgileri ifşa etmek veya bunları izinsiz bir şekilde kullanmak suretiyle ya da sair şekilde ihlal eden Taraf, bundan zarar gören Tarafın söz konusu ihlalden kaynaklanan doğrudan zararını karşılamakla yükümlüdür.

1.6. Sır Saklama Süresi: Taraflar, bu sözleşme kapsamında edindikleri gizli bilgileri, sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi muhafaza etmeyi ve Herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın ifşa etmemeyi kabul ve taahhüt ederler.

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA TAAHHÜTLER:

Taraflar, aralarında süregelen ticari ilişki kapsamında, kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuata uyduklarını ve söz konusu ticari ilişki sona erse dahi uymaya devam edeceklerini ve mevzuatın ihlal edilmesine sebep olmayacaklarını, ilgili mevzuat uyarınca birbirlerine iletebilecekleri kişisel verilere ilişkin olarak, ilgili kişilerden kişisel verilerinin işlenmesine dair açık rızayı temin ettiklerini ve kişisel verilerin toplanması esnasında ilgili kişileri mevzuata uygun şekilde bilgilendirdiklerini taahhüt ve garanti etmektedirler.

Taraflar aralarındaki ticari ilişki kapsamında öğrendikleri veya elde ettikleri kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaklardır. Taraflar, bu tedbirlerin alınmaması dolayısıyla diğer Tarafa yöneltilebilecek her türlü talepten diğer Taraf’ı beri kılacak ve diğer Taraf’ın bu sebeple uğrayabileceği tüm zarar ve kaybı derhal tazmin edecektir. 

Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında elde etmiş oldukları kişisel verileri, iş ilişkileri, işleme amacı ve yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerinin devamı süresince muhafaza edeceklerdir. Söz konusu sürelerin bitiminde ve/veya muhafaza edilen kişisel verilerin işlenme amaçlarının ortadan kalkması durumunda, Taraflar yasal zorunluluk arz eden durumlar hariç olmak üzere kişisel verileri sileceğini, yok edeceğini veya anonimleştireceğini kabul ve beyan eder. 

Taraflar kendilerine iletilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin talebini, talebin iletildiği tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde karşılamayı kabul ve beyan eder.

3. UYUMLULUK, YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE AMBARGO TAAHHÜTLERİ,

Taraflar, yolsuzluğu önlemek adına gereken tüm önlemleri almayı ve tüm işlemlerinde ilgili mevzuatın tüm hükümleri ile genel ahlak kuralarına uygun davranmayı taahhüt eder. Bu taahhüdü çerçevesinde  Taraflar, kendi  çalışanları, varsa şirket müdürleri, varsa yönetim kurulu üyeleri, ve icabında üçüncü şahıslar aracılığıyla, karşı tarafın  çalışanlarına ve müdürlerine (akrabaları/ilgili kişileri dâhil) , hiçbir nam altında ödeme yapmamayı, nakdi veya gayri nakdi imkan temin ve tesis etmemeyi ve herhangi bir  (örneğin para, para değerindeki hediyeler veya işletmeyle ilgisi olmayan, örn. spor müsabakaları, konserler, kültürel organizasyonlara ait davetiyeler gibi) avantajlar vaat etmemeyi veya sağlamamayı yahut bu anlamda yorumlanması mümkün olan  başka bir yarar  vaat etmemeyi ve sağlamamayı taahhüt eder. Tarafların nizami iş akışı dâhilinde inceleme veya kalite kontrol amacıyla bırakılan ürün numuneleri, işbu düzenlemeye dâhil değildir. Taraflardan herhangi birinin, bu ilkeye aykırı davranış halinde, kendi tespitine göre belirleyeceği esaslara dayalı olarak ve sair hakları saklı kalarak diğer taraftan tazminat talep hakkı doğar.

Taraflar ayrı ayrı, uluslararası yaptırımlar ile ilgili olarak kendisi, iştirakleri, yönetim kurulu üyeleri, yetkilileri ya da bilgisi dahilinde olmak üzere bağlı ortaklıkları, temsilcileri, veya çalışanlarından herhangi birinin başta ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve/veya Avrupa Birliği, İngiltere veya diğer ilgili yaptırım mercileri tarafından yürürlüğe konulan, herhangi bir ekonomik veya ticari yaptırım ya da kısıtlayıcı tedbire tabi bir kişi  veya ticareti geniş ölçüde yasaklayacak şekilde yaptırımlara tabi olan bir ülke ya da bölgede yerleşik, kurulu, mukim olmadığını veya hükümeti ilgili Yaptırımlara tabi olan bir kişi veya kurum olmadığını ya da bu kişilerin hak sahipliğinde veya kontrolünde olmadığını, işbu sözleşme kapsamında sağlanacak olan mal ya da hizmetlerin yaptırımlara tabi herhangi bir ürün olmadığını, bu mal ya da hizmetin yaptırımlara tabi üçüncü kişilerden alınıp karşı Tarafa sunulmadığı beyan, kabul ve tahahhüt eder.  Taraflar ayrıca işbu beyan ve taahhütlere aykırı davranması halinde Karşı Taraf tarafından ilgili aykırılığın ve gereken her türlü bilgi ve belgenin üçüncü kişiler ile paylaşılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Preloader Lütfen bekleyin
Yeni Ürünler
New items Yeni Ürünleri Görüntüle